Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Definities

 1. Deltavorm: Deltavorm BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Scharendijke, ingeschreven in het Handelsregister KvK-nummer 22055577.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Deltavorm een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Deltavorm en de opdrachtgever waarmee Deltavorm zich verbindt tot het ontwerpen en leveren van al dan niet volgens specificatie van de opdrachtgever tot stand te brengen producten.
 4. Producten: de ter zake van de overeenkomst door Deltavorm te ontwerpen en te leveren producten.
 5. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens aangemerkt, langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

 Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Deltavorm en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Deltavorm, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Deltavorm vrijblijvend. Deltavorm is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod binden Deltavorm niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een samengesteld aanbod verplicht Deltavorm niet tot de levering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Een aanbod geldt nimmer automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van Deltavorm schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard. Door de opdrachtgever telefonisch verstrekte opdrachten of orders zijn voor Deltavorm niet eerder bindend dan na de schriftelijke bevestiging daarvan door Deltavorm.
 7. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, is Deltavorm daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Deltavorm anders aangeeft.
 8. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke en/ of rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de inhoud van de overeenkomst en alle na totstandkoming van de overeenkomst, tussen partijen, schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden verbindt Deltavorm zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Indien Deltavorm, aan de opdrachtgever, digitale conceptontwerpen van de te leveren producten verstrekt, bieden deze ontwerpen een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Geringe maatafwijkingen en andere redelijkerwijs te dulden afwijkingen bieden geen grond voor reclames, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien het aanbod of de overeenkomst uitvoerings- of leveringstermijnen vermeldt, betreffen dit uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. De opdrachtgever kan niet eerder enig recht doen gelden dan nadat de opdrachtgever Deltavorm schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Deltavorm een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. De opdrachtgever is verplicht alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is aan Deltavorm te verschaffen.

 Artikel 5 Levering en risico

 1. Deltavorm behoudt zich te allen tijde het recht voor leveranties in gedeelten te laten plaatsvinden.
 2. Indien de producten niet konden worden afgeleverd als gevolg van een omstandigheid die de opdrachtgever is toe te rekenen, zal Deltavorm de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de koopprijs. Alle gemaakt kosten, geleden schade en interesten ter zake, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gaat het risico van verlies en beschadiging over op de opdrachtgever op het moment dat de producten feitelijk aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtgever die de overeenkomst tussentijds ontbindt, is verplicht alle schade die Deltavorm dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 2. Deltavorm is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Deltavorm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien de opdrachtgever zijn onderneming liquideert of staakt, in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Deltavorm gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Voorts is Deltavorm gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Deltavorm op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 7. Indien Deltavorm de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 Artikel 7 Overmacht

 1. Deltavorm is niet gehouden enige verplichting uit de overeenkomst na te komen, indien hij daardoor is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet is toe te rekenen. Daaronder is mede begrepen een tekortkoming in de nakoming van een, tussen Deltavorm en een door hem ingeschakelde derde, geldende overeenkomst, welke Deltavorm niet kan worden toegerekend en de nakoming van de overeenkomst tussen Deltavorm en de opdrachtgever in de weg staat.
 2. Gedurende de overmachtsituatie worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan drie maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Deltavorm bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Deltavorm gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 Artikel 8 Reclames

 1. De opdrachtgever is bij inontvangstname van de producten gehouden de aard en hoeveelheid daarvan te controleren. Behoudens tegenbewijs is de door Deltavorm verstrekte pakbon bepalend voor de aard en hoeveelheid van de geleverde producten.
 2. Reclames dienen binnen 5 werkdagen na inontvangstname van de producten schriftelijk ter kennis te zijn gesteld van Deltavorm.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervallen alle rechten van de opdrachtgever ter zake.
 4. In geval van een, door Deltavorm, gegrond bevonden klacht, maakt de opdrachtgever aanspraak op aanvulling van het ontbrekende gedeelte, dan wel op vervanging van het gebrekkige product. Ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding is uitgesloten.
 5. In geval van reclame dient de opdrachtgever Deltavorm in de gelegenheid te stellen de geleverde producten te (doen) onderzoeken. Indien dit ter beoordeling van Deltavorm noodzakelijk is, dient de opdrachtgever de producten te retourneren. De opdrachtgever zal hiertoe nimmer zonder schriftelijke toestemming van Deltavorm overgaan.
 6. Indien een reclame ongegrond blijkt en/ of de gebrekkige prestatie niet aan Deltavorm kan worden toegerekend, komen de door Deltavorm gemaakte onderzoekskosten en de kosten van eventuele retournering voor rekening van de opdrachtgever. Indien de reclame gegrond blijkt en toegerekend kan worden aan Deltavorm, komen de kosten van eventuele retournering voor rekening van Deltavorm.
 7. Reclames geven de opdrachtgever nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

 Artikel 9 Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen productprijzen exclusief verzend- en bezorgkosten. De hierbedoelde kosten komen integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Deltavorm is steeds gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In dat geval is Deltavorm niet eerder verplicht tot uitvoering van de overeenkomst dan nadat de hierbedoelde vooruitbetaling volledig is voldaan.
 4. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende factoren voordoen waarop Deltavorm geen invloed uitoefent, is Deltavorm gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op de door Deltavorm voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de, ten tijde van het intreden van het verzuim geldende, wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat de volledige openstaande betaling is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens de Wet Incassokosten 2012.

 Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Deltavorm niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 2. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een wettelijke grond voor aansprakelijkheid bestaat, kan Deltavorm uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Deltavorm aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Deltavorm toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. De aansprakelijkheid van Deltavorm is in elk geval beperkt tot overeengekomen prijs van de order, althans op dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, beloopt de aansprakelijkheid van Deltavorm nimmer meer dan de daartoe, door Deltavorm, afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 5. Alle vorderingen en verweren jegens Deltavorm verjaren door verloop van één jaar.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Deltavorm van alle aanspraken van derden.

 Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Deltavorm geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van Deltavorm onder zich te houden.
 4. De opdrachtgever is verplicht om ten aanzien van de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, Deltavorm onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven dat:
  • de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  • de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • enig beslag op de producten wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de producten eigendom zijn van Deltavorm.
 5. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is Deltavorm zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent Deltavorm bij voorbaat toestemming en zal hem daarbij alle gelegenheid verschaffen om de producten zo nodig terug te halen. Terughalen van de producten geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Deltavorm is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.